چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

The 4th National Student Coference on Iran Economy

پوستر چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه مازندران، در شهر بابلسر برگزار گردید.