اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوآورانه در مهندسی برق و کامپیوتر، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوآورانه در مهندسی برق و کامپیوتر

he First National Conference on Innovative Research in Electrical and Computer Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوآورانه در مهندسی برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوآورانه در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی کارون، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوآورانه در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوآورانه در مهندسی برق و کامپیوتر