اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر، تیر ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر

The First International Conference on Electrical and Computer Engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۱ توسط ،وزارت کشور پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر