کنفرانس معماری ایران گذشته اکنون و آینده

کنفرانس معماری ایران گذشته اکنون و آینده

پوستر کنفرانس معماری ایران گذشته اکنون و آینده

کنفرانس معماری ایران گذشته اکنون و آینده در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس معماری ایران گذشته اکنون و آینده مراجعه فرمایید.


اهداف کنفرانس :
 
هم اندیشی و گفتگو و در نتیجه ادبیات تخصصی در باره معماری ایران از گذشته تا اکنون و آینده
ارائه و عرضه یافته های جدید پژوهشی در باره تاریخ معماری ایران، توسعه و آینده نگاری آن
مستند سازی تجارب معماران ایران در مطالعات و عملیات حوزه معماری و مرتبط با آن
تولید محتوای علمی و تخصصی در تاریخ نگاری، شناخت جایگاه و آینده نگاری معماری ایران

 

 محورهای اصلی و ثابت کنفرانس:
 
1. معماری ایران در بستر اصالت تاریخی و فرهنگی (تاریخ نگاری)
       - میراث فرهنگی و تاریخ معماری ایرانشهر
       - یافته های تحلیلی از تحولات معماری در طول تاریخ
       - سبک شناسی معماری در سرزمین فرهنگی ایران
       - شیوه های درس آموزی از تاریخ معماری و بناهای تاریخی و میراث فرهنگی
       - ساخت، نگهداری و بهره برداری از فضا در تاریخ معماری ایران
       - تزیینات و افزونه های اصلی و فرعی در تاریخ معماری ایران
       - تبیین پای بندی به اصالت های تاریخی و فرهنگی در معماری امروز
 
2. معماری ایران و توسعه پایدار
       - مبانی نظری معماری معاصر ایران
       - سبک شناسی و یافته های تحلیلی در باره جریان های معماری معاصر ایران
       - تحلیل رویدادها و پدیده های خاص و موثر در معماری معاصر ایران
       - شیوه های صورت بندی و نظام بخشی به برهمکنش عناصر و ساخته ها و آثار معماری با محیط طبیعی و انسانی و انسان ساخت
       - معماری و توسعه پایدار زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی
       - حیات اجتماعی در شهرهای معاصر ایران، در نسبت با کنش های معمارانه
       - جنبه های اقتصادی معماری معاصر ایران و روابط عوامل انسانی و مالی شکل دهی فضا
 
3. آینده نگاری معماری ایران
       - مبانی نظری آینده نگاری معماری ایران
       - روندهای جاری تحولات معماری ایران و ترسیم آینده مطلوب و قابل تحقق آن
       - یافته های تحلیلی در باره جریان های معماری معاصر جهان و تأثیر آن بر اندیشه معماری ایران
       - اثر سنجی تحولات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در آهنگ و محتوای تحولات معماری
       - آینده نگاری معماری ایران و سبک زندگی ایرانی- آینده نگاری معماری در نسبت با توسعه فضای مجازی
       - یافته های تحلیلی تطبیقی در تحولات معماری جهان معطوف به آینده نگاری معماری ایران
 
     * محورهای فرعی مضمون ویژه کنفرانس عبارت است از:
 
1. بناهای مذهبی در شهر
       - جایگاه بنای مذهبی  در سلسله مراتب فضایی شهری
       - پیوندهای شهری بناها و فضاهای مذهبی و آیینی با سایر عناصر و کانون های شهری
       - تأثیر بناها و فضاهای مذهبی در ساماندهی و کیفیت بخشی به فضاهای جمعی پایدار
       - دگردیسی عملکردی فضاها و بناهای مذهبی
       - تأثیر تحولات سبک زندگی در برنامه ریزی و طراحی و ساخت و بهره برداری از فضاهای مذهبی
 
2. توسعه تک بنای مذهبی
       - مبانی یا تجربه های طراحی یا اجرایی در احیا و مرمت تک بنای مذهبی
       - مبانی یا تجربه های طراحی یا اجرایی در بهسازی و بازسازی تک بنای مذهبی
       - مبانی یا تجربه های گسترش فضایی یا ایجاد فضاهای مذهبی جدید
       - الگوهای برنامه ریزی و طراحی و ساخت و بهره برداری
 
3. تاریخ و سبک شناسی طراحی بناهای مذهبی
       - مبانی یا تجربه های طراحی یا اجرایی در احیا و مرمت تک بنای مذهبی
       - مبانی یا تجربه های طراحی یا اجرایی در بهسازی و بازسازی تک بنای مذهبی
       - مبانی یا تجربه های گسترش فضایی یا ایجاد فضاهای مذهبی جدید
       - الگوهای برنامه ریزی و طراحی و ساخت و بهره برداری
 
4. طراحی مساجد و بناهای مذهبی و آیینی معاصر
       - مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی مساجد و بناهای مذهبی و آیینی معاصر
       - الگوهای طراحی مساجد و بناهای مذهبی معاصر
       - نقد و تحلیل نمونه های طراحی و اجرا شده
 
5. تجلیات کالبدی و اجتماعی بناهای مذهبی
       - رفتار انسانی و نیازمندی های آن در عرصه های مرتبط با فضاهای مذهبی
       - تزیینات و تجهیزات و کیفیت فضاآرایی و . . . در ساختمان ها و عرصه های مذهبی و آیینی
       - عرصه های جمعی مرتبط با فضاهای مذهبی و مبانی و الگوها و نمونه های آنها
 
6. نظامات تأمین مالی ساخت و بهره برداری بناهای مذهبی
       - بررسی های شناخت تحلیلی و تطبیقی وقف و نذر و خیریه
       - عملکرد هیأت ها امنا و متولیان اوقاف و منابع مالی متعلق به فضاهای مذهبی
       - خدمت رسانی عمومی  فضاهای مذهبی و آیینی و شیوه های بهره برداری
       - پیوند فضاهای مذهبی و آیینی با فضاهای انتفاعی برای تآمین و . . .
 
7. معماری و طراحی شهری با سبک زندگی مذهبی
       - مبانی نظری طراحی شهری و معماری مبتنی بر سبک زندگی مذهبی
       - شیوه های ساخت و بهره برداری از عناصر مرتبط با فضاهای مذهبی و آیینی
       - مطالعات تحلیلی و تطبیقی از نمونه های طراحی یا اجرا شده
       - تأثیر سنجی طراحی و ساخت فضای مذهبی بر سبک زندگی

 
مقالات پذیرش شده در کنفرانس معماری ایران گذشته اکنون و آینده