نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور

نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور

1st Conference on QM in Higher Education & Research with the Approach of Pattern Islamic/Iranian

نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۰ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور