اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها)، دی ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها)

The First Iranian Conference on Holdings Challenges and Processes

اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها) در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سازمانهای هلدینگ (کارکردها و چالشها)