نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی، فروردین ماه ۱۳۹۹

نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی

The First International Qur'an and Social Health Conference

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی

نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی