نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات، مرداد ماه ۱۳۸۷

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات

1st International Purchasing and Supplies Management Conference

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۸۷ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات