سیزدهمین همایش علوم دارویی ایران

سیزدهمین همایش علوم دارویی ایران

13Th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference

سیزدهمین همایش علوم دارویی ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۱ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشکده داروسازی و علوم دارویی ایران در شهر اصفهان برگزار گردید.


 1. Biopharmaceutics, Pharmacokinetics and Drug Metabolism
 2. Hospital, Community and Clinical Pharmacy
 3. Medicinal Chemistry 
 4.  Pharmaceutical Analysis and Quality Assurance
 5. Pharmaceutical Biotechnology 
 6.  Pharmaceutical Education and Professional Pharmacy 
 7.  Pharmaceutical Nanotechnology 
 8.  Pharmaceutical Technology 
 9.  Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology 
 10.  Pharmacognosy 
 11.  Pharmacology 
 12.  Phytochemistry 
 13.  Radiopharmacy 
 14.  Toxicology