سمپوزیوم ملی زنان امیدها، فرصت ها و چالش های پیش رو در دهه ی جدید، شهریور ماه ۱۴۰۰

سمپوزیوم ملی زنان امیدها، فرصت ها و چالش های پیش رو در دهه ی جدید

National Women's Symposium Hopes, Opportunities and Challenges in the New Decade

پوستر سمپوزیوم ملی زنان امیدها، فرصت ها و چالش های پیش رو در دهه ی جدید

سمپوزیوم ملی زنان امیدها، فرصت ها و چالش های پیش رو در دهه ی جدید در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مطالعات صلح ایرانکمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران کارگروه حقوق زنان مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمپوزیوم ملی زنان امیدها، فرصت ها و چالش های پیش رو در دهه ی جدید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمپوزیوم ملی زنان امیدها، فرصت ها و چالش های پیش رو در دهه ی جدید