همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران، بهمن ماه ۱۳۹۵

همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران

پوستر همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران

همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه بین المللی چابهار،دانشگاه بين المللي چابهار در شهر چابهار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران