اولین همایش بین المللی پژوهش های میان رشته ای در پرتو زبان عربی و جریان های ادبی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی پژوهش های میان رشته ای در پرتو زبان عربی و جریان های ادبی

The first international conference on interdisciplinary research in the light of Arabic language and literary trends

پوستر اولین همایش بین المللی پژوهش های میان رشته ای در پرتو زبان عربی و جریان های ادبی

اولین همایش بین المللی پژوهش های میان رشته ای در پرتو زبان عربی و جریان های ادبی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی پژوهش های میان رشته ای در پرتو زبان عربی و جریان های ادبی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی پژوهش های میان رشته ای در پرتو زبان عربی و جریان های ادبی