اولین همایش ملی نمک، مهر ماه ۱۳۸۷

اولین همایش ملی نمک

1st Iranian National Salt Conference

اولین همایش ملی نمک در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه سمنان، در شهر سمنان برگزار گردید.