اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی صنایع، کنترل و مدیریت پروژه، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی صنایع، کنترل و مدیریت پروژه

The first international research conference in industrial engineering, control and project management

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی صنایع، کنترل و مدیریت پروژه

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی صنایع، کنترل و مدیریت پروژه در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ توسط ،انجمن تعالی کسب و کار ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی صنایع، کنترل و مدیریت پروژه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی صنایع، کنترل و مدیریت پروژه