اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، آبان ماه ۱۳۹۰

اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404

Iran

اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۰ توسط ،پژوهشكده سياستگذاري علم، فناوري و صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404