کنگره بین المللی معدن، مهر ماه ۱۳۸۹

کنگره بین المللی معدن

International Mining Congress

کنگره بین المللی معدن در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۸۹ توسط ،خانه معدن ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی معدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی معدن