کنگره بین المللی معدن

کنگره بین المللی معدن

International Mining Congress

کنگره بین المللی معدن در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۸۹ تا ۲۹ مهر ۱۳۸۹ توسط خانه معدن ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی معدن