همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالشها و بایستهها، بهمن ماه ۱۳۹۵

همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالشها و بایستهها

پوستر همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالشها و بایستهها

همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالشها و بایستهها در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط جامعه المصطفی العالمیه، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالشها و بایستهها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالشها و بایستهها