همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالشها و بایستهها، بهمن ماه ۱۳۹۵

همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالشها و بایستهها

پوستر همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالشها و بایستهها

همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالشها و بایستهها در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالشها و بایستهها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش اسلام و جاهلیت مدرن؛ چالشها و بایستهها