کنگره بین المللی کانسرهای زنان، مهر ماه ۱۳۸۷

کنگره بین المللی کانسرهای زنان

International Congress of Women with Cancer

کنگره بین المللی کانسرهای زنان در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۷ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.