دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد کارآفرینی، مرداد ماه 97

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد کارآفرینی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد کارآفرینی

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد کارآفرینی در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ توسط در شهر درشهر استكهلم كشور سوئد برگزار گردید.