همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه، بهمن ماه ۱۳۹۱

همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه

پوستر همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه

همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۱ توسط ،انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایرانانجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات، س در شهر تهران برگزار گردید.