اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم

اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم

1st Iran-Korea Joint Workshop on Climate Modeling

اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۴ تا ۲ دی ۱۳۸۴ توسط پژوهشکده اقلیم شناسی در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم