اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم، دی ماه ۱۳۸۴

اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم

1st Iran-Korea Joint Workshop on Climate Modeling

اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۴ توسط ،پژوهشكده اقليم شناسي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم