کنگره نوزادان ایران، مهر ماه ۱۳۹۷

کنگره نوزادان ایران

Iranian Infants Congress

پوستر کنگره نوزادان ایران

کنگره نوزادان ایران در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان در شهر تهران برگزار گردید.