اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

1st Iranian International Conference of Management, Futurism, Entrepreneurship and industry in Higher Education

اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه کردستان در شهر سنندج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی