اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

1st Iranian International Conference of Management, Futurism, Entrepreneurship and industry in Higher Education

اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی