سمینار بین المللی تاریخ آبیاری و زهکشی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

سمینار بین المللی تاریخ آبیاری و زهکشی

International History Seminar on Irrigation and Drainage

سمینار بین المللی تاریخ آبیاری و زهکشی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمینار بین المللی تاریخ آبیاری و زهکشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمینار بین المللی تاریخ آبیاری و زهکشی