کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب، آبان ماه ۱۳۹۷

کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب

International Congress of Horse Health and Industry

پوستر کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب

کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ توسط ،شركت تعاوني اسب داران و سواركاران استان سمنان در شهر مهدى شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب