همایش بین المللی فلسفه دین معاصر، دی ماه 92

همایش بین المللی فلسفه دین معاصر

International Conference on Contemporary Philosophy of Religion

پوستر همایش بین المللی فلسفه دین معاصر

همایش بین المللی فلسفه دین معاصر در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۲ توسط انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات در شهر تهران برگزار گردید.


دومین همایش بین‌المللی فلسفة دین بمنظور فراهم ساختن زمینة گفتگو و پژوهش‌های بنیادین از سوی انجمن علمی فلسفة دین ایران در دی ماه سال 1392 در ایران برگزارخواهد شد.

هدف اساسی انجمن علمی فلسفة دین ایران، گسترش علمی مباحثات و تحقیقات در حوزة فلسفة دین میان اساتید و پژوهشگران کشورهای مختلف در این زمینه است. حوزة دین، دغدغة اصلی جوامع و انسانها در نگاه به آینده است. با توجه به محوریت دین و معنویت در دنیای آتی، انجام نشست‌ها و تحقیقات فلسفی در دین، مهمترین رویکردِ همگرایی محسوب می‌شود. فلسفه، فرهنگ، سیاست و اجتماع در سدة حاضر تحت تأثیر دین بوده و تأملات در حوزة دین، بیشترین و نیرومندترین تأثیرات را بر جوامع، فرهنگها و انسانها خواهد داشت.
 

محورهای همایش:

- الهیات تطبیقی
- علم و دین / علم دینی
- تنوع ادیان
- فلسفه دین و حکمت اسلامی