همایش بین المللی فلسفه دین معاصر، دی ماه ۱۳۹۲

همایش بین المللی فلسفه دین معاصر

International Conference on Contemporary Philosophy of Religion

پوستر همایش بین المللی فلسفه دین معاصر

همایش بین المللی فلسفه دین معاصر در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۲ توسط ،انجمن فلسفه دین ایرانانجمن علمي فلسفه دين ايران با همكاري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات در شهر تهران برگزار گردید.