اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران، آبان ماه ۱۳۹۴

اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران

The first research congress on the application of modern sciences in geographical studies of Iran

پوستر اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران

اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه تربيت مدرس تهران و شركت ساج گستر كاسپين در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران