همایش بین المللی اقبال و دنیای ما، آبان ماه 96

همایش بین المللی اقبال و دنیای ما

International congresses and our world

پوستر همایش بین المللی اقبال و دنیای ما

همایش بین المللی اقبال و دنیای ما در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی اقبال و دنیای ما مراجعه فرمایید.


اهداف

- آشنایی متخصصان وپژوهشگران دانشگاه هاو مراکز پژوهشی داخل وخارج با یکدیگر

- تبادل اطلاعات وارتباط فرهنگی میان اعضای هیأت علمی وپژوهشگران دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخل وخارج کشور

- آشنایی پژوهشگران با آخرین دستاوردهای علمی یکدیگر

- برگزاری نشست ها ومیزگردهای تخصصی

حورهاو موضوعات همایش:

الف: اقبال و دنیای ما

- نقش اقبال در بیداری مسلمانان
- جایگاه اقبال درجهان
- تاثیر اقبال در جهان بینی روشنفکران جهان اسلام
- نگاه اقبال به ایران
- آرمانشهر اقبال


ب: اقبال وادبیات

- هنر شاعری اقبال
- اشعار فارسی اقبال
- اشعار اردوی اقبال
- تاثیر اقبال بر شاعران فارسیگوی
- چهره اقبال در شعر معاصر شاعران فارسیگوی جهان
- ذهن و زبان اقبال

پ: اقبال و فلسفه

- نقد مدرنیزم و بازگشت به خویشتن اقبال
- نگاه اقبال به فلسفه ایرانی
- اقبال و احیای فلسفه اسلامی
- اقبال و دیگر فیلسوفان جهان
- اقبال و انسان

ت: وتمام موضوعات دیگری که به نحوی با اقبال شناسی در ارتباط بوده حاوی حرف تازه ای باشدمقالات پذیرش شده در همایش بین المللی اقبال و دنیای ما