اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The first international conference on industrial engineering, management, economics and accounting

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری