هجدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

هجدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران

18th International Congress of Iranian Endodontists Association

پوستر هجدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران

هجدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی اندودانتیست های ایرانانجمن علمي اندودانتيست هاي ايران در شهر تهران برگزار گردید.