کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران

کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشگاه سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران