اولین کنفرانس ملی کسب و کارهای نوین و هوشمند داده کاوی و پردازش تصاویر، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی کسب و کارهای نوین و هوشمند داده کاوی و پردازش تصاویر

The First National Conference on Modern and Smart Business Data Mining and Image Processing

پوستر اولین کنفرانس ملی کسب و کارهای نوین و هوشمند داده کاوی و پردازش تصاویر

اولین کنفرانس ملی کسب و کارهای نوین و هوشمند داده کاوی و پردازش تصاویر در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،دانشگاه فني و حرفه اي استان كرمان- دانشكده شهيد چمران كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی کسب و کارهای نوین و هوشمند داده کاوی و پردازش تصاویر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی کسب و کارهای نوین و هوشمند داده کاوی و پردازش تصاویر