اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، تیر ماه ۱۳۸۷

اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در تاریخ ۱ تیر ۱۳۸۷ توسط ،استانداري مازندران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها