اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، تیر ماه 87

اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در تاریخ ۱ تیر ۱۳۸۷ توسط استانداری مازندران درساري برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها