اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها تیر 87

اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در تاریخ ۱ تیر ۱۳۸۷ توسط استانداری مازندران در شهر ساري برگزار گردید.