اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، تیر ماه 87

اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در تاریخ ۱ تیر ۱۳۸۷ توسط استانداری مازندران در شهر ساري برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش استانی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها