اولین همایش ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی، بهمن ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی

1 th National Conference of Industrial Adsorbents and Catalysts

پوستر اولین همایش ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی

اولین همایش ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان، در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی