نخستین کنفرانس بین المللی آموزش مجازی چالش ها و راهکارها در شرایط بحران کرونا، بهمن ماه ۱۳۹۹

نخستین کنفرانس بین المللی آموزش مجازی چالش ها و راهکارها در شرایط بحران کرونا

The First International Conference on Virtual Learning Challenges and Solutions in the Coronavirus Crisis

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی آموزش مجازی چالش ها و راهکارها در شرایط بحران کرونا

نخستین کنفرانس بین المللی آموزش مجازی چالش ها و راهکارها در شرایط بحران کرونا در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی آموزش مجازی چالش ها و راهکارها در شرایط بحران کرونا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی آموزش مجازی چالش ها و راهکارها در شرایط بحران کرونا