اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی

The First International Conference on Urban and Intercity Roads Landscape (A Vernacular Approach)

پوستر اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی

اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران، موسسه مهدپژوهش ره پويان حقيقت، انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی