کنفرانس ملی توسعه فناوری و بهبود فضای کسب و کار، اسفند ماه ۱۳۹۶

کنفرانس ملی توسعه فناوری و بهبود فضای کسب و کار

National Conference on Technology Development and Improvement of Business Space

پوستر کنفرانس ملی توسعه فناوری و بهبود فضای کسب و کار

کنفرانس ملی توسعه فناوری و بهبود فضای کسب و کار در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،بنياد اميد ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید.