اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری

The First International Conference on Technology Commercialization

پوستر اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری

اولین همایش بین المللی تجاری سازی فناوری در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تهران،پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.