اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور، آبان ماه ۱۳۸۷

اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور

The First Iranian Conference on Supplying Raw Materials and Development of Wood and Paper Industries

اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در شهر گرگان برگزار گردید.