کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست، شهریور ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست

International Conference on Society and Environment

پوستر کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست

کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست