بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن، مرداد ماه ۱۳۹۸

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن

The 24th International Conference on Safe Communities (ICSC-24)

پوستر بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز،مركز بين المللي حمايت از جوامع ايمن در شهر اهر برگزار گردید.