کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن، خرداد ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن

پوستر کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن

کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،پژوهشكده هنر و رسانه پژوهشگاه فرهنگ و هنر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن