اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

The first national conference on new findings in the humanities and social security

پوستر اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۵ توسط ،پژوهشكده مطالعات حقوقي ايران و جهان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی