دومین کنگره بین المللی فرزندآوری و علوم سلامت باروری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دومین کنگره بین المللی فرزندآوری و علوم سلامت باروری

پوستر دومین کنگره بین المللی فرزندآوری و علوم سلامت باروری

دومین کنگره بین المللی فرزندآوری و علوم سلامت باروری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایرانانجمن علمي جنين‌شناسي و بيولوژي توليدمثل ايران در شهر تهران برگزار گردید.