همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن، اسفند ماه ۱۳۸۹

همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن

The International Conference of Religious Doctrine and the Mind-Body Problem

همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ توسط ، در شهر قم برگزار گردید.