اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول، آذر ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

1st International Conference on Responsible Citizen

پوستر اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول