دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی  پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه سرآمدهمايش كارين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی