همایش سراسری تازه ها و چالشهای گوارش، کبد و تغذیه کودکان، آذر ماه ۱۳۹۵

همایش سراسری تازه ها و چالشهای گوارش، کبد و تغذیه کودکان

همایش سراسری تازه ها و چالشهای گوارش، کبد و تغذیه کودکان در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.