همایش بین المللی خلیج فارس

همایش بین المللی خلیج فارس

International Conference on the Persian Golf

همایش بین المللی خلیج فارس در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۸ تا ۱۹ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در شهر بوشهر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی خلیج فارس